Suroosh Sanei پنجشنبه 15 تیر 1396 09:28 ب.ظ نظرات ()
از آنجا که 4 نیروی بنیادین طبیعت وجود دارد، بنابراین بوزون های متفاوتی در طبیعت وجود دارد که حالا آن ها را شرح میدهیم.

بوزون های شاخص (Gauge Bosons):

ذرات بوزونی می باشند كه حامل نیروهای بنیادین طبیعت می باشند. بوزون های شاخص خود 3 دسته اند: فوتون ها – بوزون W&Z (بوزون هایی كه بدون بار الكتریكی هستند را با Z نشان می دهیم و آن دسته ای را نیروهای ضعیف هسته ای دارند با W نشان می دهیم) و گلوئن ها.گلوئن (Gluon):

ذراتی بدون جرم و خنثی از خانواده ی بوزون های شاخص هستند و دارای اسپین 1 هستند.

این ذرات زیراتمی باعث پایدار بودن كوارك ها در هسته ی اتم (پروتون ها و نوترون ها) در كنار همدیگر می شوند. البته جرم این ذرات از آنجاییكه بسیار كم است (MeV) از آن صرف نظر می شود. بوزون های W&Z:

جرم بوزون های Z در حدود 91.1876 (GeV/C2) و نوع W آن 80.403 (GeV/C2) می باشد. هردوی آنها دارای اسپین 1هستند و واكنش آنها از نوع ضعیف می باشد. این بوزون ها از خانواده ی بوزون های شاخص هستند.